Miquel Ray� sobre los �lbumes del caballo Valek: "Imprescindibles, los dos"

24/02/2012

Preguntes: aix� �s el que ens planteja la lectura d�aquestes dues breus, petites, contundents i cl�ssiques meravelles. Parlam de cl�ssics: Janosch ho �s. Il�lustrador i creador literari

Ara l�editorial El Jinete Azul (edicioneseljineteazul.com) recobra aquests cl�ssics i ens els posa a l�abast en una edici� acurad�ssima i d�amable presentaci� i textura. A m�s de novetats arriscad�ssimes, l�editorial s�esfor�a a recuperar, com �s el cas, �lbums i textos que semblen perduts en el ma�lstrom editorial d�aquests anys (potser un cant del cigne de les empreses editorials en paper; quedaran, potser, les editorials com El Jinete Azul, especialitzades i capaces de donar un producte singular als lectors?).

D�iem de Janosch: un cl�ssic. Encara vigent. La seva p�gina web (en alemany: www.janosch.de) �s activa i sobretot comercial, per� permet una mirada sobre la seva llarga traject�ria professional, els seus personatges m�s cl�ssics, coneguts universalment, les seves versions, com per exemple la dels contes dels germans Grimm. Les perip�cies del petit �s i el petit Tigre, per exemple, han estat editats arreu del m�n. D�entre la seva producci� cal destacar els dos llibres que animam a llegir avui: Historia de Valek, el caballo i la seva segona part, absolutament imprescindible per comprendre l�abast dels dos relats, Valek y Jarosch. Els conte �s aparentment simple: un cavall solitari i sentimental, un soldat amb gaireb� els mateixos trets, Wanja, i un z�ngar, Jarosch, que toca el viol� amb una tal capacitat que fa plorar tothom que l�escolta. Un home egoista i cruel. Un explotador.

El conte que formen els dos llibres parla de les relacions que es donen entre els tres personatges. Tot es narra amb brevetat. Els fets passen velo�ment: les vides es mostren amb moments essencials. �s un conte trist. �s un conte per reflexionar. No �s un joc. El text �s breu. Les il�lustracions, l�nies tra�ades com tremoladisses o vacil�lants, com si el dibuixant dubt�s, i en blanc i negre, entranyables. I el conte fa preguntes: Des de quan un bon home vol ser soldat? �s capa�, l��sser hum�, de combatre la viol�ncia? Per ventura no hem de plorar quan mor un bon home? I qualque afirmaci� rotunda: mai no hem de vendre un amic. Imprescindibles, els dos.


Preguntas: eso es lo que nos plantea la lectura de estas dos breves, peque�as, contundentes y cl�sicas maravillas. Hablamos de cl�sicos: Janosch lo es. Ilustrador y creador literario

Ahora la editorial El Jinete Azul recobra esos cl�sicos los pone a nuestro alcance en una edici�n cuidad�sima y de amable presentaci�n y textura. Adem�s de novedades arriesgad�simas, la editorial se esfuerza en recuperar, como en este caso, �lbumes y textos que parecen estar perdidos en el "maelstrom" editorial de estos a�os (�quiz�s es un canto del cisne de las empresas editoriales en papel, quedando, tal vez, las editoriales como El Jinete Azul, especializadas y capaces de dar un producto singular a los lectores?).

Dec�amos de Janosch: un cl�sico. Todav�a vigente. Su p�gina web (en alem�n: www.janosch.de) es activa y sobre todo comercial, pero permite contemplar su larga trayectoria profesional, sus personajes m�s cl�sicos, conocidos universalmente, sus versiones, como por ejemplo la de los cuentos los hermanos Grimm. Las peripecias del peque�o Oso y el peque�o Tigre, por ejemplo, han sido editadas en todo el mundo. De entre su producci�n cabe destacar los dos libros que animamos a leer hoy: Historia de Valek, el caballo y su segunda parte, absolutamente imprescindible para comprender el alcance de los dos relatos, Valek y Jarosch. El cuento es aparentemente simple: un caballo solitario y sentimental, un soldado con casi los mismos rasgos, Wanja, y un z�ngaro, Jarosch, que toca el viol�n con tal habilidad que hace llorar a todo el mundo que la escucha. Un hombre ego�sta y cruel. Un explotador.

El cuento que forman los dos libros habla de las relaciones que se dan entre los tres personajes. Todo se narra con brevedad. Los hechos se suceden velozmente: las vidas se muestran mediante momentos esenciales. Es un cuento triste. Es un cuento para reflexionar. No es un juego. El texto es breve. Las ilustraciones, l�neas trazadas como temblorosas o vacilantes, como si el dibujante dudara, y en blanco y negro, entra�ables. Y el cuento hace preguntas: �Desde cu�ndo un buen hombre quiere ser soldado? �Es capaz, el ser humano, de combatir la violencia? �Acaso no debemos llorar cuando muere un buen hombre? Y alguna afirmaci�n rotunda: nunca hemos de vender un amigo. Imprescindibles, los dos.

(Rese�a de Miquel Ray� publicada en el Diario de Mallorca, suplemento Bellver)

Ficha de "Historia de Valek, el caballo" | Volver a Noticias

Compartir